Vår beredskap kring Covid-19

Den 2020-02-27 gick Fogdaröds ledning samt nyckelpersoner in i beredskapsläge för att arbeta förebyggande samt för att vara förberedda om/när någon blir sjuk i Covid-19 på Fogdaröd.
Vi har upprättat en särskild pandemiplan kopplad till Covid-19 samt en företagsövergripande risk- och handlingsplan. Den följs upp löpande och revideras vid behov. Utöver den övergripande planen har samtliga verksamheter upprättat en specifik handlingsplan utifrån sin verksamhet. Vi följer situationen löpande och fattar beslut därefter. Om/när placerad person insjuknar i misstänkt Covid-19 kommer vi omgående att meddela uppdragsgivaren.
Vi har sedan 2020-02-12 också beslutat om besöksförbud på samtliga enheter, kontakt tas via telefon, epost eller bildsamtal.