Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete – och värdegrundsdeklaration

Kvalitetsarbete – och värdegrunds deklaration

Kvalitet på Fogdaröd

I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att kund, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens möter och stödjer varje individ så att han eller hon kan använda och utveckla sina resurser.

Styrdokument på Fogdaröd

Vår verksamhet grundar sig på de regelverk och styrdokument som regleras av Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service och Skollagen. Övriga styrdokument är Arbetsmiljölagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt övriga förordningar och författningar inom respektive verksamhetsområde. Fogdaröds systema­tiska kvalitetsarbete syftar till att det som är fastställt och reglerat enligt lag, uppnås på ett kvalitetssäkert sätt. Och systematiskt kvalitetsarbete är ett utav Fogdaröds strategiska mål. Det övergripande kvalitetsmålet är att vara kvalitetsledande inom områdena omsorg, vård och utbildning.

Fogdaröds kvalitetsdeklaration

Vårt gemensamma kvalitetssystem och vår kvalitets­cykel, tillsammans med vår värdegrund och arbetsmodell, säkerställer att vi alla arbetar utifrån gemen­samma riktlinjer och dokument. Personal på Fogdaröd har stort engagemang och kompetens för att möta de specifika behov som efterfrågas. Fogdaröds förhållningssätt och arbetsmetod vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Fogdarödsmodellen innebär att vi:

 • Jobbar med styrkor och intressen
 • Gör vardagen förutsägbar och förståelig för våra brukare, boende och elever
 • Jobbar för självständighet och självbestämmande samt integritet
 • Jobbar med kommunikation
 • Skapar trygghet
 • Har ett motivationshöjande arbetssätt – vi bygger på det som fungerar

Styrelsens och Fogdaröds övergripande mål 2017-2021

Kvalitet – Fogdaröd skall vara kvalitetsledande i Sverige

Personal – Fogdaröd skall vara en attraktiv arbetsgivare

Marknadsföring – Fogdaröd skall vara väl känt i södra Sverige

Ekonomi – Resultat 5%, full beläggning och stor efterfrågan

Värdegrundsdeklaration

Fogdaröds kunder, boende och elever har:

 1. Rätt att få lyckas och utvecklas utifrån individuella förutsättningar.
 2. Rätt till ett värdigt, aktivt och meningsfullt liv med ett medbestämmande.
 3. Rätt att få sin röst hörd, påverka och förändra.
 4. Rätt till god omsorg och vård i alla livets skeenden.

En gemensam värdegrund på Fogdaröd har sin grund i våra gemensamma ledord:

 1. Trygghet
 2. Glädje
 3. Delaktighet
 4. Tillit
 5. Ansvar

Ladda gärna ner vår broschyr om Fogdaröds kvalitetsarbete

Ledning och ansvar

Huvudman inom Fogdaröd

Styrelsen för Fogdaröd är huvudman och har därmed det övergripande ansvaret för verksamheten.

VD tillsammans med ledningen

VD samt ledning är styrelsens företrädare och har på styrelsens uppdrag det operativa ansvaret för verksam­heten och ska leda och stödja områdeschefens dagliga arbete. Ledningen ska svara för verksamhetens budgetramar samt ansvara för att verksamheten utvecklas. Ledningen ska också ta huvudmannens ansvar enligt gällande författningar och Fogdaröds delega­tionsordning.

Områdeschefers uppdrag

Ansvara för att de olika verksamheterna följer givna tillstånd. Säkerställa att verksamheten följer Fogdarödsmodellen och Fogdaröds kvalitetshjul vilket innebär att all personal följer givna rutiner och ge­mensamma dokumentationssystem. Ansvara för att givna budgetramar följs. Genomföra utvecklingssamtal och lönesamtal minst en gång per år. Utveckla och stödja medarbetarna i deras dagliga arbete och verka för samordning mellan de olika verksamheterna.

Medarbetarens uppdrag

Att med eget ansvar arbeta och följa upp uppsatta mål och riktlinjer samt följa de dokument, rutiner och policys som ledningen tillsammans med central samverkan antagit. Alla medarbetare ska genom delaktighet kunna ta egna initiativ och bidra till förbättringar och främja Fogdaröds utveckling.