Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete – och värdegrundsdeklaration

Fogdaröd – ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Kvalitetsarbete – och värdegrunds deklaration

Kvalitet på Fogdaröd

I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att våra kunder och elever med sina
företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med kunskap och professionalitet möter och
stödjer varje individ så att han eller hon kan använda och utveckla sina resurser.


Medarbetarna är Fogdaröds viktigaste resurs. Vi som arbetsgivare lägger stort fokus på att
ge medarbetarna de rätta förutsättningarna för att kunna utföra ett gott arbete och för att
trivas på arbetsplatsen. Vi prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling och vi har ett
ständigt pågående förbättringsarbete vad gäller den psykosociala och den fysiska
arbetsmiljön.

Styrdokument på Fogdaröd

Vår verksamhet grundar sig på de regelverk och styrdokument som regleras av
Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service och Skollagen. Övriga styrdokument är
Arbetsmiljölagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt övriga förordningar och författningar inom
respektive verksamhetsområde. Fogdaröds systematiska kvalitetsarbete syftar till att det
som är fastställt och reglerat enligt lag, uppnås på ett kvalitetssäkert sätt. Det övergripande
kvalitetsmålet är att vara kvalitetsledande inom områdena omsorg, vård och skola.

Fogdaröds kvalitetsdeklaration

Vårt gemensamma kvalitetssystem och vår kvalitetscykel, tillsammans med vår värdegrund
och arbetsmodell, säkerställer att vi alla arbetar utifrån gemensamma riktlinjer och
dokument. Fogdaröds förhållningssätt och arbetsmetod vilar på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.

Fogdarödsmodellen innebär att:
• Vi jobbar med styrkor och intressen
• Vi gör vardagen förutsägbar och förståelig för våra kunder och elever
• Vi jobbar för självständighet och självbestämmande samt integritet
• Vi jobbar med kommunikation
• Vi skapar trygghet
• Vi har ett motivationshöjande arbetssätt – vi bygger på det som fungerar
• Vi jobbar med helheten

Styrelsens och Fogdaröds övergripande mål

Kund: Fogdaröd är kvalitetsledande inom kognitiv och social problematik.

Medarbetare: Fogdaröd är en attraktiv arbetsplats för medarbetare som vill arbeta med
personer med kognitiv och social problematik och som med intresse, kunskap och
engagemang vill vara delaktiga i sin egen och verksamhetens utveckling.

Marknadsföring: Fogdaröd är erkänt för kvalitetsledande arbete med kognitiv och social
problematik.

Ekonomi: Fogdaröd återinvesterar allt överskott i verksamheten och har en ekonomi i
balans.

Miljö och hållbarhet: Fogdaröd bidrar till en hållbar framtid

Värdegrundsdeklaration

Fogdaröds kunder och elever har:
• Rätt att få lyckas och utvecklas utifrån individuella förutsättningar.
• Rätt till ett värdigt, aktivt och meningsfullt liv med ett medbestämmande.
• Rätt att få sin röst hörd, påverka och förändra.
• Rätt till god omsorg, utbildning och vård i alla livets skeenden.

En gemensam värdegrund på Fogdaröd har sin grund i våra gemensamma ledord:
• Trygghet
• Glädje
• Delaktighet
• Tillit
• Ansvar

Ledning och ansvar

Huvudman inom Fogdaröd
Styrelsen för Fogdaröd är huvudman och har därmed det övergripande ansvaret för
verksamheten.


VD tillsammans med ledningen
VD samt ledning är styrelsens företrädare och har på styrelsens uppdrag det operativa
ansvaret för verksamheten och ska leda och stödja områdeschefens dagliga arbete.
Ledningen ska svara för verksamhetens budgetramar samt ansvara för att verksamheten
utvecklas. Ledningen ska ta huvudmannens ansvar enligt gällande författningar och
Fogdaröds delegationsordning.


Områdeschefers uppdrag
Ansvara för att de olika verksamheterna följer lagar, förordningar och avtal. Säkerställa att
verksamheten följer Fogdarödsmodellen och Fogdaröds kvalitetsårshjul vilket innebär att all
personal följer givna rutiner och gemensamma dokumentationssystem. Ansvara för att givna
budgetramar följs. Ansvara för en god personalvård och personalfrämjande insatser.
Utveckla och stödja medarbetarna i deras dagliga arbete och verka för samordning mellan de
olika verksamheterna.


Medarbetarens uppdrag
Att med eget ansvar arbeta och följa upp uppsatta mål och riktlinjer samt följa de dokument,
rutiner och policys som ledningen tillsammans med central samverkan antagit. Alla
medarbetare ska genom delaktighet kunna ta egna initiativ och bidra till förbättringar och
främja Fogdaröds utveckling.