Möllebackskolan

Möllebackskolan

Skolan är belägen mitt i Öresund, på den idylliska ön Ven, en halvtimmes båtresa från Landskrona. Möllebackskolan är grundskolan där eleverna från HVB Länsmansgården får sin undervisning. Undervisningen är individuell, vilket betyder att eleven börjar där eleven kunskapsmässigt befinner sig.

Skolan är till för dig som

Vår verksamhet vänder sig främst till de elever som är så kallade ”hemmasittare” och som av olika anledningar inte kommer iväg till skolan vilket medfört bristfällig närvaro. Vi arbetar med elever som befinner sig i olika behov av särskilt stöd. Vi arbetar med tydliga rutiner och struktur för skolvardagen – med rutiner kring  aktivitet, god sömn samt motivation kring skolgången.

Innehållet i verksamheten främjar ett ansvarstagande och att eleverna ska bli självständiga unga med god självkänsla och ett gott självförtroende.

Med ständigt stöd av utbildad och kunnig personal får eleverna träna sig i sociala relationer både med jämnåriga och med vuxna i olika sammanhang.

Flera av våra elever befinner sig inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och ofta med inriktning mot autismspektrumtillstånd och är snarare introverta än utåtagerande.

Möllebackskolan erbjuder

  • grundskola från åk 4
  • trivsel och lärandemiljö i den lilla klassen
  • individuellt utformad studiegång
  • kunskap om eget lärande
  • tydlig struktur
  • dator och iPad som redskap i lärandet
  • hög vuxentäthet med specialkompetens och lång erfarenhet

Pedagogik och arbetssätt

Vi arbetar med ett lösningsinriktat förhållningssätt och bemötande. Detta förhålln­ingssätt grundar sig i en tilltro till elevens egen förmåga och vilja att finna sina lösnin­gar och ta sitt ansvar. Grundläggande är att hela tiden utgå från varje elevs individuella förutsättningar, där han eller hon befinner sig just nu. Samtliga elever har en egen arbetsplats med dator och internet.

Genom ständig närvaro av personal såväl i undervisning som i aktiviteter, måltider och raster skapas en trygg miljö för eleverna. Lärare och specialpedagog arbetar kontinuerligt med individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Dessa ligger som grund för elevmöten som sker tillsammans med elev, vårdnadshavare, personal och socialtjänst vid två tillfällen per termin.

Personal

På skolan undervisas eleverna av lärare och specialpedagog. Samtlig personal har goda kunskaper och lång erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Ytterligare en specialpedagog som arbetar med att kartlägga elevernas läs- och skrivutveckling är knuten till skolan.

Kontaktuppgifter

Jan Stenblom
Rektor

Tele: 0413-55 97 46

Möllebackskolan
Landsvägen 228
260 13 S:t IBB