GDPR/Integritetspolicy

GDPR/Integritetspolicy

GDPR/ Integritets- policy

Integritetspolicy för Fogdaröd

Fogdaröd tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor
och användare av tjänsterna som Fogdaröd erbjuder.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet
respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att
personuppgifter som behandlas av Fogdaröd endast används för avsedda ändamål
och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom
Fogdaröd sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES
gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)¹.

Denna integritetspolicy gäller generellt för alla Fogdaröds verksamheter.

Fogdaröd samlar aldrig in personuppgifter om dig med mindre än att du uttryckligen
har gett oss tillåtelse att göra det, alternativt att du personligen eller din
uppdragsgivare har skickar informationen till oss.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra
uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person och som göra denna unik. Det
gäller för automatiserad data och även strukturerad data i pappersform. Det innebär
att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser,
tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden kan utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd
som vidtas med personuppgifter utgör behandling, om den är automatiserad eller
utförs på ett strukturerar sätt. Såsom insamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning,
utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering
eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Fogdaröds behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder vår hemsida eller dess tjänster eller med mail kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, bilder beroende på vilka uppgifter som du delger oss. Insamlingen som beskrivs här i sker exempelvis genom att du
anger dina personuppgifter i formulär på vår hemsida eller via mail, att du
kommunicerar med Fogdaröd via Fogdaröds plattformar i sociala medier, lämnar
synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon eller anmäler dig till evenemang
som Fogdaröd anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter (tex utbildning) som vi
anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna
till oss behandlas.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för
att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Fogdaröds rättsliga
förpliktelser.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande kommer att
behandlas av Fogdaröd, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och
administrera vårt avtal med dig.
2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt med personal, email och i våra
konton i sociala medier.
3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, m.m.
4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, email och
sms/mms.
5. Det är möjligt att data som härrör från användning av olika kontakter med Fogdaröd,
används för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
6. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
7. För att ta fram statistik över användningen.
8. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra oss och de tekniska plattformar som
vi använder oss av.

Rättslig förpliktelse eller en av de övriga 5 rättsliga grunderna används som skäl för
personuppgiftsbehandlingen.

Fogdaröd behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med
dig eller svara på dina frågor och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av
att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot
besökare på vår hemsida eller ett intresse av att utveckla oss. Om Fogdaröd skulle
behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning
kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Fogdaröd värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter
ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Fogdaröds har tystnadsplikt vilket gör att information om Fogdaröds kunder
behandlas konfidentiellt. Adressinformation i vårt register kan i vissa fall lämnas till
myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Fogdaröd kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för
Fogdaröds räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller
hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster
kan innebära att Fogdaröds samarbetspartners, inom EU/EES får tillgång till dina
personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Fogdaröds räkning
undertecknar alltid avtal med Fogdaröd för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina
personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Fogdaröd kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen
eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att
lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Fogdaröd kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning
än vad som beskrivs i punkt 4 ovan.

Denna integritetspolicy gäller för information som Fogdaröd behandlar om dig inom
ramen för vår verksamhet. Fogdaröds webbsida och sociala media kan ibland
innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du
följer en länk till en extern webbsidewebbplats uppmanas du att ta del av de principer
för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella
sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning,
när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att
få felaktiga personuppgifter rättade, att Fogdaröd ska sluta behandla samt radera
dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva
din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.
Vänligen kontakta i sådant fall Fogdaröd på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du
anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig
personuppgiftslagstiftning.

Behandling av personuppgifter om barn

Fogdaröds webbsida och sociala media riktar sig inte till barn och Fogdaröd samlar
därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir
medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Fogdaröd ber vi dig att kontakta
oss på den adress som anges nedan för att du ska kunna utöva dina rättigheter
avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Fogdaröd. Om du har
frågor rörande hur Fogdaröd behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning
om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig är du välkommen att kontakta
Fogdaröds dataskyddsombud på dataskyddsombud@fogdarod.se
eller via post till:


Ekonomiavdelningen
Fogdaröd Omsorg Vård och Skola
Norra Fogdarödsvägen 8
243 93 Höör

Ändring av denna integritetspolicy

Fogdaröd kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy.
Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Fogdaröds
webbsida.


¹Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).