GDPR/Integritetspolicy

GDPR/Integritetspolicy

GDPR/ Integritets- policy

Integritetspolicy för Fogdaröd

Fogdaröd tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som Fogdaröd erbjuder. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Fogdaröd endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Fogdaröd sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)¹. Denna integritetspolicy gäller generellt för alla Fogdaröds verksamheter. Fogdaröd samlar aldrig in personuppgifter om dig med mindre än att du uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det, alternativt att du personligen eller din uppdragsgivare har skickar informationen till oss.
Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person och som göra denna unik. Det gäller för automatiserad data och även strukturerad data i pappersform. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden kan utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, om den är automatiserad eller utförs på ett strukturerar sätt. Såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Fogdaröds behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?
När du besöker/använder vår hemsida eller dess tjänster eller med mail kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, bilder beroende på vilka uppgifter som du delger oss. Insamlingen som beskrivs här i sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i formulär på vår hemsida eller via mail, att du kommunicerar med Fogdaröd via Fogdaröds plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon eller anmäler dig till evenemang som Fogdaröd anordnar. Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter (tex utbildning) som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Fogdaröds rättsliga förpliktelser.
För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande kommer att behandlas av Fogdaröd, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål. 1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig. 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt med personal, email och i våra konton i sociala medier. 3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, m.m. 4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, email och sms/mms. 5. Det är möjligt att data som härrör från användning av olika kontakter med Fogdaröd, används för ändamålet att utveckla produkter och tjänster. 6. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier. 7. För att ta fram statistik över användningen. 8. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra oss och de tekniska plattformar som vi använder oss av. Rättslig förpliktelse eller en av de övriga 5 rättsliga grunderna används som skäl för personuppgiftsbehandlingen. Fogdaröd behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på dina frågor och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på vår hemsida eller ett intresse av att utveckla oss. Om Fogdaröd skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.
Säkerhet till skydd för personuppgifter
Fogdaröd värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Fogdaröds har tystnadsplikt vilket gör att information om Fogdaröds kunder behandlas konfidentiellt. Adressinformation i vårt register kan i vissa fall lämnas till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.
Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Fogdaröd kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Fogdaröds räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Fogdaröds samarbetspartners, inom EU/EES får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Fogdaröds räkning undertecknar alltid avtal med Fogdaröd för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. Fogdaröd kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Fogdaröd kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i punkt 4 ovan. Denna integritetspolicy gäller för information som Fogdaröd behandlar om dig inom ramen för vår verksamhet. Fogdaröds webbsida och sociala media kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidewebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.
Rätt till information och rätt att inge klagomål
Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Fogdaröd ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Fogdaröd på adress som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Behandling av personuppgifter om barn
Fogdaröds webbsida och sociala media riktar sig inte till barn och Fogdaröd samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Fogdaröd ber vi dig att kontakta oss på den adress som anges nedan för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.
Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Fogdaröd. Om du har frågor rörande hur Fogdaröd behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig är du välkommen att kontakta Fogdaröds dataskyddsombud på dataskyddsombud@fogdarod.se eller via post till:


Ekonomiavdelningen
Fogdaröd Omsorg Vård och Utbildning
Norra Fogdarödsvägen 8
243 93 Höör

Ändring av denna integritetspolicy
Fogdaröd kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Fogdaröds webbsida.
¹Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).