Möllebackskolan

Möllebackskolan

Möllebackskolan är grundskolan där eleverna från HVB Länsmansgården har sin undervisning. Undervisningen är individuellt anpassad vilket betyder att eleven börjar där den befinner sig kunskapsmässigt. HVB Länsmansgården och Möllebackskolan ligger på Ven, mitt i Öresund, en halvtimmes båtresa från Landskrona.

Om skolan

Möllebackskolan är till för dig som av olika anledningar behöver undervisning i ett mindre sammanhang. Vår nyrenoverade skola är uppdelad i flera olika mindre rum. Du kommer att få en egen arbetsplats med skiljeväggar för att minska intryck och skapa studiero. Det finns även möjlighet till enskilda arbetsrum om du behöver det. I skolan arbetar alltid två lärare/specialpedagoger. Utgångspunkten är att du undervisas i alla ämnen där det finns det utrymme till snabb återkoppling och till viss del det som kallas för en-till-en-undervisning. Du kommer dessutom att få en egen Chromebook som du kan använda i undervisningen. På skolan låser du in din mobiltelefon under lektionstid i skolans mobilhotell. Du får däremot ta fram din telefon under alla raster. Vi har en stor trädgård där du på rasterna kan spela fotboll och basket. Personalen är med även på rasterna, och de hjälper dig att hitta bra rastaktiviteter så du får just det du behöver mellan lektionerna, exempelvis rörelse, samtal eller vila och återhämtning. När skoldagen är slut går du tillsammans med den personal som arbetar på HVB Länsmansgården tillbaka till boendet. Välkommen att hälsa på oss här på Möllebackskolan!

Möllebackskolan erbjuder:

  • Grundskola från åk 4.
  • Behöriga lärare.
  • Trivsel och lärandemiljö i det lilla sammanhanget med maximalt sju elever.
  • Individuellt utformad studiegång där eleverna utmanas på den nivå där de kunskapsmässigt befinner sig.
  • Kunskap om eget lärande.
  • Tydliggörande pedagogik.
  • Chromebook och iPad som redskap i lärandet.
  • Hög vuxentäthet med specialkompetens och lång erfarenhet.

Till dig som är vårdnadshavare eller arbetar inom socialtjänst/utbildning

Vår verksamhet vänder sig främst till de elever som har sitt boende på HVB Länsmansgården. Detta är elever som oftast har neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och som av olika anledningar inte kommit iväg till skolan i hemkommunen, eller av andra anledningar inte kunnat ha en god närvaro på lektionerna. Samtliga elever befinner sig i olika behov av särskilt stöd/extraordinära stödåtgärder, där vårt arbetssätt med tydliggörande pedagogik, rutiner och struktur för skolvardagen medför en gynnsam närvaro och därigenom en skolgång som är individuellt anpassad efter eleven. Lärare och specialpedagog arbetar kontinuerligt med individuella utvecklingsplaner (IUP) och åtgärdsprogram (ÅP). Dessa ligger sedan som grund för återkommande elevmöten som sker tillsammans med elev, vårdnadshavare, personal och socialtjänst. Målsättningen är att hela tiden utgå från varje elevs individuella förutsättningar, där han eller hon befinner sig just nu.

Personal

På skolan undervisas eleverna av lärare och specialpedagog. Samtlig personal har goda kunskaper och lång erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.

Välkommen att höra av dig!

Jan Stenblom
Rektor

Tele: 0413-55 97 46

Möllebackskolan
Landsvägen 228
261 95 S:t IBB