Fakta om LSS och socialpsykiatri

Fakta om LSS och socialpsykiatri

Vad är socialpsykiatri?

Socialpsykiatri är ett aktivitetsinriktat stöd i vardagen. Enligt gällande lagstiftningar är kommunen ansvarig att initiera, planera och samordna en social insats för personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom. Viss hälso- och sjukvård har kommunen dessutom ansvar för. För att ge en person med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom ett aktivt, självständigt och värdefullt liv är samverkan med psykiatrin i Region Skåne avgörande.

Vad är LSS?

LSS är en lag och betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen säger att personer med funktionhinder har rätt att kunna leva som andra. I lagen kan man även läsa om vissa rättigheter man har. Personer med omfattande och varaktiga funktionshinder ska utlovas av LSS goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det vardagliga livet samt att de kan påverka vilken service och stöd de får. Målet med LSS lagen är att den enskilde individen ska erbjudas möjlighet att leva som alla andra.

Personkretsarna som omfattas av LSS är människor med:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Observera att det är personkrets 1 Fogdaröd kan ta emot. 
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.