Fakta om HVB

Fakta om HVB

HVB- nutidens barnhem

HVB betyder Hem för vård eller boende och det är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på att ge omvårdnad, stöd eller fostran som man inte kan få i det egna hemmet. Boendet kan vara frivilligt, men oftast är det socialnämnden i den kommun som individen befinner sig i som tar beslut om ett omhändertagande. I vissa fall kan även tingsrätten besluta om vård och behandling på ett HVB-hem. Det gäller individer som är fjorton år eller äldre. Om den psykosociala miljön i hemförhållandet anses ohälsosam för en person kan socialnämnden i kommunen besluta om en placering på HVB-hem för barn och ungdom. Ofta väljs ett behandlingshem utifrån individens behov och ålder.

Barn och unga som bor på hem för vård eller boende, HVB, är i en situation där deras hälsa och utveckling på olika sätt kan ha kommit till skada. HVB-personal har ansvar för att ge dem stöd och skydd, för att minska risken för att de fortsatt kommer till skada och för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling.

Ett HVB kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Skillnad på familjehem och HVB-hem

Barn och ungdomar kan erbjudas plats i ett familjehem eller i ett HVB-hem. Skillnaden mellan de båda ligger främst i om verksamheten drivs yrkesmässigt eller inte.

HVB-hemmet är uppbyggt som ett gruppboende. Familjehemmet är i normalfallet ett helt vanligt hem som är berett att ta emot barnet eller ungdomen. När boendet sker i ett HVB-hem är fokus på vård och behandling medan det i familjehemmet handlar om vård och fostran.

Barns rättigheter vid HVB-hem

Socialstyrelsen, via länsstyrelserna, är den myndighet som övervakar vården av barn och ungdomar på HVB-hem. De har också som skyldighet att informera barnen om dess rättigheter.

Barnen ska ha möjlighet att kunna kontakta myndigheten för frågor och funderingar. Socialstyrelsen har möjlighet att samtala enskilt med barn och unga i ett HVB hem – det utan att vårdnadshavaren medverkar. Syftet är att i största möjliga mån tillvarata barnen och ungdomarnas intressen.

I första hand ska den som bor på behandlingshemmet kontakta sin socialsekreterare för upplysningar, men det går även att vända sig direkt till Socialstyrelsen. Det är viktigt att våga ta kontakt om problem uppstår eftersom tiden på behandlingshemmet är för barnets skull, inte HVB-hemmets.