1. Hem
  2. Gudstjänster
  3. Församlingsblad

HVB Almgården.

I Höör finns Fogdaröd med HVB Almgården. Fogdaröd ägs och drivs av Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning, en ekonomisk förening utan vinstintresse

Almgården är ett boende för tio ensamkommande barn i ålder 13 till och med 17 år som söker asyl eller som har beviljats uppehållstillstånd. Barn som har beviljats uppehållstillstånd har möjlighet att bo kvar till den dagen då de fyller 19 år.

På Almgården finns 10 platser som är fördelade på två avdelningar med ålderspannet 13 t.o.m 15 år på den ena avdelningen och åldersspannet 16 till 19 år på den andra. Vid behov kan samtliga 10 platser användas för antingen det lägre eller det högre åldersspannet.

Ungdomarna som bor på Almgården har behov av stöd, tydlig struktur och förutsägbarhet. Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik där det finns risk för utanförskap. Grundproblematiken kan vara stressrelaterade symtom och neuropsykiatriska diagnoser

Arbetssätt

Utgångspunkten i arbetet är ungdomens bästa. Nyckelord i arbetet är; Delaktighet. Integration. Stabilitet.

Ungdomarna befinner sig i ett nytt sammanhang där många har en turbulent resa bakom sig. Det är av stor vikt att ge ungdomarna en känsla av sammanhang. 

Vi arbetar med materialet Hitta rätt för att begripliggöra det nya sammanhanget.  

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta former för att öka ungdomarnas delaktighet. En viktig del är veckomöten, där ungdomarna får möjlighet att lyfta frågor som är viktiga för dem. Genomförandeplanen (GP) är ett annat viktigt redskap i arbetet med att vara delaktig. GP uppdateras med specifika och mätbara delmål var sjätte vecka. Delmålen definieras tillsammans med ungdomen efter dennes önskemål och behov.

Ungdomen är delaktig i matlagning och i övriga hushållsarbetet.

Personal och bemanning

Boendet är bemannat dygnet runt. Föreståndaren är utbildad socionom. Övrig personal har relevant utbildning och erfarenhet av arbete med barn och unga men är rekryterade från olika bakgrunder för att få- en mycket bred kunskapsram i personalgruppen.

Skola

Då studier är av stor vikt för en god integration ligger skolarbetet i ständig fokus. Ungdomarna går i kommunens skola där de läser språkintroduktion alternativt nationellt program (grundskola- ålder). Ungdomen får studiehandledning på sitt modersmål och kan med denna hjälp arbeta med ämnen i kursplansmålen.

Gästgården har kontinuerlig kontakt med skolan för att följa ungdomens skolgång. I möjlig mån är personal delaktig vid inskrivningssamtal och utvecklingssamtal. Personalen arbetar aktivt för att motivera ungdomen till studier.

Ungdomen cyklar eller går till skolan.

Fritid

Ungdomen erbjuds både enskilda- och gemensamma aktiviteter utifrån egna intressen och personalens förslag.

Då ett stort kontaktnät är en starkt skyddande faktor arbetar boendet aktivt för att ungdomen ska ha samt upprätthålla ett socialt kontaktnät utanför boendet. Varje månad får ungdomen ett jojokort laddat med 200 kr, under sommaren ett sommar kort

Boendet

Ungdomen har ett eget rum med egen nyckel. På varje avdelning finns tre duschar och fyra toaletter som delas av fem ungdomar. På avdelningen finns gemensamt allrum, kök och matrum. I boendet finns också samtalsrum, kontor samt personalrum. Alla rum är utrustade med en dator.

 


powered by HeliCMS