1. Hem
  2. Gudstjänster
  3. Församlingsblad

HVB Villan

Villan ett boende för ensamkommande barn med särskilda behov.

Höör finns Fogdaröd med HVB Gästgården med enhet Villan. Villan är vackert belägen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum.

 

De ensamkommande barnen är inte en homogen grupp. De kommer från olika länder och av olika skäl. De ensamkommande barnens skilda bakgrunder och erfarenheter skapar olika behov av stöd och hjälp. HVB Gästgården har två enheter; Gästgården som arbetar med integration och för att stödja ungdomarna till ett självständigt liv i Sverige och Villan som riktar sig till de ungdomar som har en psykosocialproblematik. Villan erbjuder 6 platser.

Målgrupp:

Villan vänder sig till ensamkommande ungdomar 15–17 som söker asyl och ungdomar 15–19 som har fått sitt PUT. Ungdomarna som bor i Villan har behov av stöd, tydlig struktur och förutsägbarhet. Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik där det finns risk för utanförskap. Grundproblematiken kan vara stressrelaterade symtom och neuro-psykiatriska diagnoser.

Arbetssätt:

Vi utgår från ett salutogent förhållningssätt, där fokus ligger på positiv förstärkning. Redan vid inskrivning sätter vi upp tydliga mål utifrån ungdomarnas egna önskemål för att skapa en inre motivation.
Det skapade målen ligger som grund i arbetet. Utifrån målen skapar vi en förutsägbar vardag. Ledord på Villan är tydlighet och förutsägbarhet. Tydlighet och förutsägbarhet ligger till grund för arbetet. Ungdomarna kommer alla från en annan kontext med ett annat modersmål. För att begripliggöra deras sammanhang arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Utgångspunkten är att trygghet ej kan finnas utan förståelse för sammanhanget man befinner sig i. Vi erbjuder strukturerade samtal utifrån MI till de ungdomar som har behov och är redo för det. Vi arbetar med stresshantering utifrån medveten närvaro.

Personal och bemanning

Vi har en hög personaltäthet för att på så sätt ge ungdomar utrymme och tid. Personalen har adekvat utbildning och erfarenhet av arbete med barn och unga. Varje ungdom omges av ett kontaktmannateam som har ett övergripande ansvar för ungdomen. Vi arbetar i team för att ha en ökad närvaro och breddad kompetens runt varje ungdom.

Skola

Vi arbetar aktivt med skolan då skolan är en starkt skyddande faktor. Personal finns alltid på plats och fångar upp ungdomar innan och efter skolan och även vid behov under skolan. Vi har en resursperson anställd under skoltid som kan hjälpa till där behovet finns, antingen i skolan eller på hemmet. Ungdomarna går i kommunens skola där de läser språkintroduktion alternativt nationellt program (grundskoleålder). Ungdomen får studiehandledning på sitt modersmål och kan med denna hjälp arbeta med ämnen i kursplansmålen. Detta för att inte låta det svenska språket sätta begränsningar för ungdomens lärande. Processen kan ske parallellt under tiden ungdomen erövrar det svenska språket.

Villan har kontinuerlig kontakt med skolan för att följa ungdomens skolgång. I möjlig mån är personal delaktig vid inskrivningssamtal och utvecklingssamtal. Personalen arbetar aktivt för att motivera ungdomen till studier. Det finns personal med bakgrund i skolans värld på boendet för stötta ungdomarna i hemmet. All personal arbetar kontinuerligt på olika sätt med språket i vardagsituationer. Ungdomen erbjuds även individanpassade svenska-övningar om de önskar ett högre studietempo än vad skolan kan erbjuda. Målet är att ungdomen självständigt ska cykla eller gå till skolan.

Fritid

Ungdomen erbjuds både enskilda-och gemensamma aktiviteter utifrån egna intressen och personalens förslag.

Då ett stort kontaktnät är en starkt skyddande faktor arbetar boendet aktivt för att ungdomen ska ha samt upprätthålla ett socialt kontaktnät utanför boendet. Ungdomen erbjuds både enskilda aktiviteter och gemensamma aktiviteter.

Boendet

Ungdomen har ett eget rum med tillgång till egen nyckel. Ungdomen delar toalett och dusch med två andra ungdomar.
I boendet finns gemensamma allrum, kök och matrum.
I boendet finns också samtalsrum, kontor samt personalrum.

Kontakt:

HVB Gästgården enhet Villan
N. Fogdarödsvägen 6
243 93 Höör

Föreståndare/placeringsfrågor

Johanna Sandell, johanna.sandell@fogdarod.se,  Tfn 073-84 89 115

 

 


powered by HeliCMS