1. Hem
  2. Gudstjänster
  3. Församlingsblad

HVB Gästgården

HVB Gästgården, boende för ensamkommande barn och unga i Höör. 

I Höör finns Fogdaröd med HVB Gästgården. HVB Gästgården är vackert belä­gen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum. Fogdaröd ägs och drivs av Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning, en ekonomisk förening utan vinstintresse.

HVB Gästgården, ett boende för ensamkommande barn och unga med särskilda behov. Gästgården vänder sig till ensamkommande ungdomar 15–17 som söker asyl och ungdomar 15–19 som har fått sitt PUT. Ungdomarna som bor på Gästgården har behov av stöd, tydlig struktur och förutsägbarhet. Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik där det finns risk för utanförskap. Grundproblematiken kan vara stressrelaterade symtom och neuropsykiatriska diagnoser

Övergripande mål

  • Att ungdomen ska känna trygghet och tillit i Sverige.
  • Att ge stöd för att bearbeta upplevelser. Detta innebär exempelvis uppsöka externa aktörer såsom BUP, TKT osv.
  • Att ge stöd med språkundervisning och läxläsning.
  • Vara ett stöd i kontakt med olika samhällsfunktioner.
  • Ge redskap för självständighet, att ungdomen ska klara sig själv.

Arbetssätt

Vi arbetar för att ungdomen får en stabil bas med fasta rutiner, skolgång och regelbundna aktiviter.

Vid inflyt tilldelas ungdomen en kontaktperson. Huvudsyftet med kontaktmanaskapet är att en person har en överblick rörande ungdomen situation.  Ungdomen erbjuds strukturerade samtal med kontaktpersonen en gång i veckan samt vid behov. Samtalet utgår från ett veckoplaneringsschema, där ungdomens vecka tydliggörs.

Boendet har ett nära samarbete med ungdomens godeman, ställföreträdande vårdnadshavare. I samarbetet är barnets bästa utgångspunkt.

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta former för att öka ungdomarnas delaktighet.    Alla ungdomar har en genomförandeplan senast en månad efter placeringsdatum. Ungdomen är delaktig i utformandet av genomförandeplanen. Genomförandeplanen genomsyrar arbetet med ungdomen, och är en aktiv del i exempelvis veckoplaneringsschemat.  För att öka delaktigheten arrangeras veckomöten där matsedel samt aktiviter disskuteras. Fyra gånger per år arrangeras husmöten då aktiviter samt aktuella händelser diskuteras

Verksamheten har en klagomålshantering och utvecklar skriftlig information på ungdomens modersmål.

Ungdomen erbjuds enskilda aktiviter. Boendet anordnar även gemensamma aktiviter på lov och helger.

Boendet

Ungdomen har ett eget rum med tillgång till egen nyckel. Ungdomen delar toalett och dusch med två andra ungdomar. I boendet finns gemensamt allrum samt kök och matrum.  I boendet finns också samtalsrum, personalrum samt personalssovrum.

Personal och bemanning

Boendet är bemannat dygnet runt. Föreståndare och biträdande föreståndare är utbildade socionomer. Övrig personal har utbildning som behandlingsassistenter och fritidsledare med god erfarenhet av arbete med barn och unga.

Skola

Ungdomarna går i kommunens skola där de läser språkintroduktion alternativt nationellt program (grundskola- ålder). Ungdomarna cyklar eller går till skolan.  Ungdomen får studiehandledning på sitt modersmål. Ungdomen kan utifrån det arbeta med ämnet utifrån kursplansmålen, istället för att låta det svenska språket sätta begränsningar för ungdomens lärande. Processen kan ske parallellt under tiden ungdomen erövrar det svenska språket.

Boendet har kontinuerlig kontakt med skolan för att följa upp hur det går för ungdomen. I möjlig mån är personal delaktig vid inskrivning samtal samt utvecklingssamtal på skolan. Personal arbetar aktivt för att motivera ungdomen till studier. Utgångspunkten är att studier är av stor vikt för en god integration.  

Kontakt

Gästgården. Norra Fogdarödsv 8 , 243 93 Höör, Tfn 0413-55 98 19 eller 0413 55 98 20

Föreståndare/placeringsfrågor

Johanna Sandell, johanna.sandell@fogdarod.se,  Tfn 073-84 89 115

 


powered by HeliCMS