1. Hem
  2. Gudstjänster
  3. Församlingsblad

HVB Gästgården

HVB Gästgården boende och behandling för barn och unga.

I Höör finns Fogdaröd med HVB Gästgården. HVB Gästgården är vackert belä­gen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum. Fogdaröd ägs och drivs av Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning, en ekonomisk förening utan vinstintresse. På Gästgråden finns enheten Almgården som har 7 platser och Villan med 6 platser.

HVB Gästgården är ett behandlingshem för dig som är mellan 12 och 18 år och har en missbruksproblematik. Behandlingen går ut på att kartlägga dina behov och bryta drogrelaterade negativa mönster.

Behandlingsmetod

På Gästgården arbetar vi utifrån ett humanistiskt perspektiv där vi värnar om människors lika värde. Vi arbetar hela tiden för att behålla och stärka sådant som gör att du mår bra, till exempel positiva fritidsaktiviteter och en fungerande relation med anhöriga. Under tiden du är här ordnar vi samtal med din familj och andra viktiga personer. 

Vi har ett nära samarbete med handläggare, BUP och skolan för att de insatser vi påbörjar när du bor här ska fortsätta när du flyttat härifrån. 

Uppföljning sker kontinuerligt med socialtjänst och anhöriga.

Du är själv med och planerar din tid på behandlingshemmet

Du och personalen planerar dina rutiner och aktiviteter tillsammans. Vardagarna kan bestå av samtal, urinprovslämning och schemalagda aktiviteter. På kvällar och helger finns det planerade aktiviteter men också tid att vara för dig själv en stund. Tillsammans planerar vi för hur du så snabbt som möjligt ska kunna återuppta skolarbete, arbete eller sysselsättning.

Arbetssätt

Vi arbetar för att ungdomen får en stabil bas med fasta rutiner, skolgång och regelbundna aktiviter.

Vid inflyt tilldelas ungdomen en kontaktperson. Huvudsyftet med kontaktmanaskapet är att en person har en överblick rörande ungdomen situation.  Ungdomen erbjuds strukturerade samtal med kontaktpersonen en gång i veckan samt vid behov. Samtalet utgår från ett veckoplaneringsschema, där ungdomens vecka tydliggörs.

Boendet har ett nära samarbete med ungdomens föräldrar, godeman, ställföreträdande vårdnadshavare. I samarbetet är barnets bästa utgångspunkt.

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta former för att öka ungdomarnas delaktighet.  Alla ungdomar har en genomförandeplan senast en månad efter placeringsdatum. Ungdomen är delaktig i utformandet av genomförandeplanen. Genomförandeplanen genomsyrar arbetet med ungdomen, och är en aktiv del i exempelvis veckoplaneringsschemat.  För att öka delaktigheten arrangeras veckomöten där matsedel samt aktiviter disskuteras. Fyra gånger per år arrangeras husmöten då aktiviter samt aktuella händelser diskuteras

Verksamheten har en klagomålshantering.

Ungdomen erbjuds enskilda aktiviter. Boendet anordnar även gemensamma aktiviter på lov och helger.

Boendet

Ungdomen har ett eget rum med tillgång till egen nyckel. Ungdomen delar toalett och dusch med två andra ungdomar. I boendet finns gemensamt allrum samt kök och matrum.  I boendet finns också samtalsrum, personalrum samt personalssovrum.

Personal och bemanning

Boendet är bemannat dygnet runt. Föreståndare och biträdande föreståndare är utbildade socionomer. Övrig personal har utbildning som behandlingsassistenter och fritidsledare med god erfarenhet av arbete med barn och unga.

Skola

Ungdomarna går i kommunens skola där de läser språkintroduktion alternativt nationellt program (grundskola- ålder). Ungdomarna cyklar eller går till skolan.  Ungdomen får studiehandledning på sitt modersmål. Ungdomen kan utifrån det arbeta med ämnet utifrån kursplansmålen, istället för att låta det svenska språket sätta begränsningar för ungdomens lärande. Processen kan ske parallellt under tiden ungdomen erövrar det svenska språket.

Boendet har kontinuerlig kontakt med skolan för att följa upp hur det går för ungdomen. I möjlig mån är personal delaktig vid inskrivning samtal samt utvecklingssamtal på skolan. Personal arbetar aktivt för att motivera ungdomen till studier. Utgångspunkten är att studier är av stor vikt för en god integration.  

När du flyttar härifrån 

När du flyttar härifrån är målet att du ska kunna flytta hem eller till någon i ditt nätverk. 

Kontakt

Gästgården. Norra Fogdarödsv 8 , 243 93 Höör, Tfn 0413-55 98 19 eller 0413 55 98 20

Föreståndare/placeringsfrågor

Björn Söderström

 


powered by HeliCMS